Kim jesteśmy

Fundacja Świętego Józefa została zarejestrowana 19 marca 2015 roku, w święto Świętego Józefa, w ogłoszonym przez papieża Franciszka roku miłosierdzia, aby służyć i nieść pomoc tym, którzy żyją w ubóstwie materialnym i duchowym i cierpią niedostatek. 

Misją Fundacji jest służba ludziom najuboższym, zepchniętym na margines życia społecznego: matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, osobom bezdomnym, chorym i samotnym. Szczególnie pochylamy się nad ludźmi młodymi i wspieramy dzieci i młodzież, z rodzin niezamożnych, w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, w kształtowaniu właściwych postaw moralnych zgodnych z nauką Kościoła Katolickiego.

Szczegółowo cele i zadania opisane są w Statucie Fundacji, na podstawie, którego 20.03.2015 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000549206). Patronem Fundacji jest Święty Józef oraz Matka Teresa z Kalkuty.

 

Komu pomagamy?

Młodzież i dzieci:

Od pięciu lat organizujemy spotkania z młodymi ludźmi, przez dwa lata u sióstr Misjonarek Miłości na Pobożańskiej 33, potem na ul. Paca 40, a obecnie w Klubie osiedlowym, Cafe Sąsiad na ul. Ziemowita. Celem spotkań jest wyrównywanie szans naszej młodzieży przez rozwijanie ich zainteresowań muzycznych, plastycznych, sportowych oraz kształtowanie prawidłowych postaw moralnych i społecznych w oparciu o chrześcijański system wartości. Nasi podopieczni otrzymują podczas zajęć posiłek. W razie potrzeby wspomagamy materialnie ich rodziny. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Planujemy uruchomić klubokawiarnię Świętego Józefa, która pomyślana jest jako przedsięwzięcie mające na celu stworzenie miejsc pracy i zarazem spotkań dla naszych podopiecznych. Mamy wsparcie psychologa i prawnika. Stale współdziałamy z Misjonarkami Miłości - idziemy do najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. 

Rodziny i samotne matki:

Opiekujemy się matkami samotnie wychowującymi dzieci i rodzinami dotkniętymi ubóstwem i różnego rodzaju dysfunkcjami (bezrobocie, alkoholizm, przemoc). Niektóre z tych rodzin znajdują się w skrajnej nędzy. Wspieramy rodziny, samotne matki, osoby chore, samotne i starsze w postaci: realizacji recept na niezbędne leki, zakupu żywności, wyprawek szkolnych. Nasza pomoc to także remonty mieszkań rodzinom najuboższym.

Osoby bezdomne:

Nałogi, bezrobocie, brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, utrata pracy, rozpad rodziny, choroba, opuszczenie przez bliskich oraz wiele innych czynników ma wpływ na to, że coraz więcej ludzi znajduje się na marginesie życia społecznego, bezdomnych i w skrajnym ubóstwie. Niesiemy nadzieję i budujemy poczucie godności, aby mogli zapomnieć o przeżywanym odrzuceniu, bezradności i samotności.

Osobom bezdomnym dostarczamy potrzebną żywność i odzież. Wśród naszych podopiecznych są tacy, którzy chcą wyjść z nałogów i bezdomności. Dla nich organizujemy transport na leczenie w specjalistycznych ośrodkach dla uzależnionych i pomagamy załatwić konieczne formalności. Tym, którzy wychodzą z bezdomności towarzyszymy w załatwianiu spraw urzędowych, znalezieniu mieszkania i pracy. Pomagamy w zmaganiu z trudnościami życia codziennego.